Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.haibike-morava.cz. Internetový obchod provozuje firma DD PNEU s.r.o. Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 26904195, DIČ: CZ26904195, Bankovní spojení: KB Hodonín, 107-1824570297/0100. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.haibike-morava.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy. Momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy. K samotnému plnění kupní smlouvy dochází v okamžikem převzetí objednaného zboží.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu www.haibike-morava.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Všechny ceny jsou na www.haibike-morava.cz uvedeny s DPH.
 8. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy DDPNEU s.r.o.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3) Platby

Způsob platby na prodejně

 • Hotovost – standardní platba mincemi a bankovkami
 • Platební kartou Visa/MasterCard – pokud u sebe často nenosíte hotovost, nebo chcete mít jednoduše placení z krku, můžete využít platbu kartou VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard a MasterCard Electronic.
  Mastercard SecureCodeverified by visaVisa logovisa electron logoMasterCard logomastercard electronicMaestro logo

Způsob platby v e-shopu

 • Dobírka – standardní platba mincemi a bankovkami u dopravce
 • Online platba kartou (nákup DO cca 125 000 Kč / 5000 €) – Jedná se o vůbec nejrychlejší způsob, jakým můžete přemístit peníze z jednoho účtu na druhý - převod probíhá prakticky okamžitě. Platbu můžete provést kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard a MasterCard Electronic.
  Mastercard SecureCodeverified by visaVisa logovisa electron logoMasterCard logomastercard electronicMaestro logo
 • Online platba převodem (nákup DO cca 300 000 Kč / 12 000 €) – rychlý bankovní převod přes internetové bankovnictví
 • Bankovní převod (nákup OD cca 125 000 Kč / 5000 €) – bude Vám zaslána zálohová faktura. Po připsání peněz na náš účet Vám bude zasláno objednané zboží. (POZOR: může trvat 2-3 dny!)

ZA PLATBY SI NIC NEÚČTUJEME!

4) Dodání zboží a servis

Objednávka vytvořená zákazníkem na www.haibike-morava.cz je pro zákazníka i pro nás závazná.

Objednávka na příslušenství:

Objednávka nad 2000 Kč s DPH Dopravné ZDARMA
Objednávka do 2000 Kč s DPH Dopravné 120,- Kč (5,88 €) s DPH

Objednávka na elektrokola

Doprava do ČR Dopravné 390,- Kč s DPH za 1 ks
Doprava do SR Dopravné 42,72 € s DPH za 1 ks

Servis:

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis.

5) Reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, ve smyslu zákona, reklamace se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vrácení zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami www.haibike-morava.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho kontrolu a o případných vadách obratem informovat prodávajícího.
 3. V případě doručení zjevně poškozeného balíku, je nutné jej při doručení s přepravcem zkontrolovat a přepravce je povinen sepsat “Škodový zápis”, jehož kopii nám zašlete na email info@haibike-morava.cz.
 4. Oznámení o reklamaci musí kupující učinit písemnou formou vyplněním reklamačního formuláře. Popíše, o jaké vady se jedná a jak se projevují a vytištěný vyplněný formulář přibalí k reklamovanému zboží.
 5. Pokud kupující zasílá reklamované zboží, je povinen zaslat zboží tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v původním obalu nebo obalu odpovídající kvality a to včetně všech součástí dodávky a reklamačního formuláře na adresu Haibike Morava, Vinohradská 1004, Moravská Nová Ves, 691 55. Reklamované zboží je možné na této adrese vrátit i osobně.
 6. Prodávající neručí za špatně zabalené zásilky kupujícím a obvykle neuznává záruku u vráceného zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem.
 7. Vrácené zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato.

6) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Je-li kupujícím spotřebitel, ve smyslu zákona, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, zašle zboží v původním obalu zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající po obdržení zboží obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (hotově, převodem).

Zboží s vyplněným formulářem zašlete v původním obalu zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu Haibike Morava, Vinohradská 1004, Moravská Nová Ves, 691 55. Na této adrese můžete vrátit zboží i osobně. Prodávající po obdržení zboží obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (hotově, převodem).

Doporučení: je třeba aby zboží přišlo zpět nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, aby se předešlo následnému vymáhání ze strany prodávajícího.

Vrácené zboží nám neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V individuelních případech můžou být navíc účtovány prokazatelné administrativní úhrady a následně vymáhány dle zákona všemi dostupnými prostředky.

7) Postoupení

 1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu DDPNEU s.r.o.
 2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce DDPNEU s.r.o.

8) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.haibike-morava.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01/08/2006 a platí na území EU. Změny jsou vyhrazeny.

9) Ochrana osobních údajů

Společnost DD PNEU s.r.o., se sídlem Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 26904195 (dále jen „DD PNEU“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností DD PNEU.

DD PNEU zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

DD PNEU zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje DD PNEU shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu 7 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Základní účely zpracování osobních údajů společností DD PNEU:

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) DD PNEU;
 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů společností DD PNEU:

DD PNEU zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • vaše jméno a příjmení;
 • název společnosti;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • doručovací adresy;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;

Zdroje osobních údajů:

DD PNEU získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a DD PNEU a také významně zefektivní poskytování služeb.

DD PNEU automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek, a to v průběhu standardních operací serveru DD PNEU (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně (více viz níže v sekci “Cookies”).

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle DD PNEU a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro DD PNEU, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

DD PNEU zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností DD PNEU technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje DD PNEU i od zpracovatelů osobních údajů.

DD PNEU informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům DD PNEU osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, DHL, PPL apod.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

DD PNEU poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že DD PNEU nebo smluvní zpracovatel společnosti DD PNEU provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat DD PNEU nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby DD PNEU nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

DD PNEU vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů kontaktuje DD PNEU vždy písemně na email – info@haibike-morava.cz

Cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji – na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem

Bezpečnost přenosů dat

Pro Vaši bezpečnost je použit Secure Socket Layer (SSL) v celém rozsahu supermarketu.

Nařízení GDPR

DD PNEU si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost ode dne 25. května 2018 zcela reflektuje novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má DD PNEU uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace